Gradinita cu Program Normal nr. 11 Calarasi

Prelungirea Bucureşti 147, Călărași, Județul Călărași
Gradinita cu Program Normal nr. 11 Calarasi https://www.site4all.ro/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/53/Sigla-GPN-11-Calarasi-1443190220.PNG 0242 334 221 0 05 2
Vizualizari: 3494 Distribuie

Detalii Firma

Grădiniţa axată pe necesităţile copilului

11 MOTIVE SĂ ALEGI GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 11 CĂLĂRAŞI

 1 . Managementul unităţii este flexibil în raport cu procesul schimbările sociale şi organizatorice suportate de unitate pe parcursul timpului.
 2 . Programul este flexibil, pe tot parcursul zilei (7:00 – 13:00) şi organizat adecvat vârstei preşcolare: jocuri şi activităţi didactice alese, activităţi de dezvoltare personală şi activităţi pe domenii experienţiale.
 3. Calitatea foarte bună a procesului  instructiv-educativ este reflectată în performanţele de zi cu zi ale preşcolarilor, în indicatorii de performanţă ai evaluărilor interne, în aprecierea laudativă de către învăţători a nivelului de pregătire a preşcolarilor la momentul intrării în clasa pregătitoare şi a uşurinţei cu care aceştia se integrează în activitatea de tip şcolar, în obţinerea de calificative foarte bune la evaluările efectuate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi şi în premiile obţinute  la concursuri de către copiii grădiniţei.
 4. Obiectivele şi conţinuturile specifice Curriculum-ului pentru educaţia timpurie sunt abordate modern, în manieră integrată şi interdisciplinară, utilizând proiectul tematic şi metode interactive care stimulează cooperarea şi creativitatea copiilor, plăcerea acestora de a învăţa.
 5. În unitatea noastră este implementată la o grupă alternativa educaţională „Step by Step”.
 6. Activităţile propuse în  oferta curriculară la decizia şcolii şi în oferta extracurriculară sunt diverse şi atractive, conform opţiunilor şi nevoilor specifice beneficiarilor educaţiei şi exigenţelor comunităţii.
 7Copiii capabili de performanţă sunt stimulaţi prin programe adecvate, iar cei cu cerinţe educative speciale şi cei din grupuri dezavantajate sunt integraţi cu uşurinţă, beneficiind de consiliere adecvată.
 8. Cadrele didactice, deschise şi amabile, cu o bogată experienţă profesională, sunt preocupate permanent pentru creşterea calităţii actului didactic şi a implementării conceptului de educaţie timpurie.
 9. Personalul nedidactic oferă sprijin şi îngrijire copiilor.
10. Baza materială a grădiniţei creează funcţionalitate spaţiului generos prin mobilierul ergonomic şi baza logistică, iar resursele materiale sprijină copiii în primirea de informaţii, formarea de competenţe, recreere şi mişcare, astfel încât aceştia să crească şi să se dezvolte în ritm propriu.
11. Grădiniţa are o cultură organizaţională bazată pe valori morale profunde şi dezvoltă relaţii eficiente cu toţi partenerii educaţionali, implicând efectiv şi permanent familiile copiilor, ceea ce creează o imagine bună a unităţii în peisajul educaţional al Municipiului Călăraşi. 

VIZIUNEA 

Accesul României la civilizaţia informaţionlă a mileniului trei şi reaşezarea sa în cadrul democraţiilor europene depind direct de concentrarea inteligentă a tuturor resurselor naţiunii.
Efortul naţional pentru educaţie rămâne singura alternativă pentru a redeveni una dintre ţările de elită ale comunităţii europene. În acest context, învăţământul a devenit o prioritate naţionalăiar investiţia în educaţia timpurie, cea mai rentabilă investiţie în educaţie.
Grădiniţa cu Program Normal nr. 11 Călăraşi îşi va consolida poziţia pe piaţa de educaţie, devenind un centru de dezvoltare al învăţământului românesc, în speţă al învăţământului călărăşean.
Imaginea ideală a ceea ce îşi doreşte această organizaţie să realizeze în viitor este:

„Grădiniţa axată pe necesităţile copilului”. 

MISIUNEA 

Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi, împreună cu toţi factorii educaţionali, îndeosebi cu familia, acest partener-cheie, va identifica şi activa toate resursele pentru a asigura copiilor şanse egale de studiu şi succes personal, protecţie socială şi dezvoltare integrală şi armonioasă, conform nevoilor, ritmului şi rutei personale de progres individual.
Respectarea intereselor superioare şi a drepturilor copiilor, investiţia în aceştia şi implicarea lor în propria formare vor favoriza acumularea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de curriculumul pentru educaţia timpurie, dar şi oportunităţile de învăţare de mai târziu.
Unitatea noastră doreşte să ofere o lume mai bună pentru copii, o lume în care toţi copiii să se poată bucura de anii copilăriei – un timp al jocului şi al învăţării, când copiii sunt iubiţi, respectaţi şi alintaţi, când drepturile le sunt promovate şi protejate, fără nici un fel de discriminare, când siguranţa şi bunăstarea lor sunt considerate primordiale şi când se pot dezvolta în sănătate, pace şi demnitate.
Iată de ce promovăm următoarele valori cheie: 
Prietenie, Respect, Acceptare, Siguranţă, Libertate, Explorare, Armonie,
care să le permită preşcolarilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă. 

VALORILE 

Prietenie: Vrem să construim o comunitate a copiilor în care ei să fie prieteni. Adevărata competiţie trebuie să fie nu între copii diferiţi, ci în fiecare copil în parte, cu propriile lui dificultăţi, pe drumul dezvoltării calităţilor, aptitudinilor şi potenţialului său. În acest fel, toţi copiii se percep unii pe alţii ca tovarăşi de drum, se acceptă în colectiv cu dificultăţile pe care le are fiecare şi se ajută unii pe ceilalţi în depăşirea lor.
Respect: Suntem atenţi să hrănim relaţia noastră cu fiecare copil în parte prin mesaje pozitive şi prin responsabilizarea fiecăruia pentru propriul său capăt de relaţie. Astfel, comunicarea este una autentică, evităm să vorbim despre copil şi îl lăsăm să se definească singur. Copiii se nasc cu înclinaţia naturală de a coopera cu adulţii şi este responsabilitatea adultului de a nu lăsa această cooperare să meargă împotriva intereselor copilului.
Acceptare: Copilul  este în centrul activităţii noastre. Credem că fiecare copil este OK aşa cum este. Credem că fiecare copil are valoare prin simplul fapt că există, indiferent de caracteristicile lui individuale. Promovăm o educaţie de tip incluziv. Tratăm copilul ca pe o persoană reală şi vedem copilul în calitatea lui intrinsecă de fiinţă umană.
Siguranţă: Avem grijă să oferim copilului linişte şi încredere – condiţie fundamentală a dezvoltării sale şi echilibrului său interior. Încercăm să întemeiem acest sentiment de siguranţă pe sentimentul copilului de a fi acceptat așa cum este de către colegii lui, dar mai cu seamă de către educatori, iar pentru a se simți acceptat înseamnă mai înainte de orice a se simți iubit. Dovada acestei iubiri constă în afecţiunea educatorului față de copil, în calitatea îngrijirilor, în bunăvoința ce i se arată, în satisfacţiile ce i se oferă și, în special, în interesul pe care acesta îl acordă faptelor lui și în timpul pe care i-l consacră, dar și în crearea posibilităţilor ca, la rândul lui, copilul să poată exprima sentimente de afecțiune, dovedind astfel dorința de a participa prin aporturi reale la viața grădiniţei, aceasta fiind modalitatea lui de a-și confirma apartenența la grup. 
Libertate: Considerăm că, pentru dezvoltarea deplină a personalităţii sale, copilul are nevoie de libertate în demersurile întreprinse şi în exprimarea opiniilor şi sentimentelor sale, fără a depăşi hotarul libertăţii celorlalţi. De aceea, îl sprijinim să cunoască legile naturale şi sociale pentru a le pune în mod sistematic în acţiune pentru atingerea scopurilor sale, făcând ceea ce este bine pentru sine şi pentru ceilalţi.
Explorare: Învăţăm copilul să exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti şi să iniţieze acţiuni. Prin experienţe, experimente şi explicaţii simple, printr-un demers didactic euristic, problematizant, participativ şi acţional, determinăm copilul,  împins de dorinţa cunoaşterii şi descoperirii şi de curiozitatea spontană, să răspundă singur la întrebări de genul „de ce?”, „cum?”, „cine?”, „din ce cauză?”, „ce s-ar întâmpla?”.
Armonie: Vrem să creăm în grădiniţă un mediu prietenos pentru copil, având în vedere starea de bine a acestuia şi bucuria lui de a învăţa, toţi actorii şi partenerii educaţionali armonizându-şi eforturile în acest sens. Întregul demers educaţional se va centra pe dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. 

INFORMAŢII  GENERALE  PRIVIND  UNITATEA 

Tipul unităţii de învăţământ: Grădiniţă cu program normal
Nivelul de învăţământ existent în unitate: Învăţământ preşcolar
Forma de învăţământ: Învăţământ de zi
Forma de proprietate: Învăţământ public
Alternative educaţionale în unitate: Step by Step (1 grupă)
Limba maternă de predare în unitatea de învăţământ: Limba română
Limbile străine studiate în unitate: Limba engleză
Responsabilităţile în reţeaua şcolară: Unitate cu personalitate juridică
Data înfiinţării: 1.09.1969

Scurt istoric:
Documentele aflate în grădiniţă atestă existenţa acestei unităţi de învăţământ preşcolar – Grădiniţa cu program redus nr.11 Călăraşi – începând cu anul şcolar 1969-1970, când funcţiona în actuala anexă a Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Călăraşi cu o grupă de copii rromi. În anii şcolari următori numărul de copii înscrişi s-a dublat, menţinându-se două grupe până în anul 1987. Din acest an până în 2001, Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi a funcţionat cu câte patru grupe, în două schimburi, din 1997 având o altă locaţie, în incinta Grădiniţei cu Program Prelungit nr.1 Călăraşi.
Schimbarea localului a constituit un moment de cumpănă în istoria grădiniţei, mulţi dintre preşcolarii aflaţi în circumscripţia şcolară arondată acestei unităţi nemaiputând s-o frecventeze din cauza distanţei prea mari între grădiniţă şi domiciliul lor.
Cu toate acestea, unitatea a găsit resursele care să-i asigure continuitatea, deşi în anul 2002   s-a pus problema încorporării grupelor sale în Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Călăraşi. A fost momentul abordării unei noi strategii manageriale, data de 15.09.2003 marcând începerea unei perioade benefice pentru această grădiniţă, odată cu repartizarea noului local, modern şi spaţios, amplasat pe teritoriul circumscripţiei şcolare arondate.
Din anul 2008 unitatea a dobândit personalitate juridică prezentându-se în peisajul educaţional călărăşean cu un nou chip şi un nou nume – Grădiniţa cu Program Normal nr.11 „Prâslea” Călăraşi, mult mai atractive pentru comunitate, dar mai ales pentru copiii, care, zi de zi, îi deschid porţile, existând anual în jur de 200-240 de cereri de înscriere, ceea ce demonstrează că această unitate a devenit foarte competitivă pe piaţa educaţională a Municipiului Călăraşi.
Ca urmare a înscrierii copiilor de 6 ani la şcoală în clasa pregătitoare în anul 2011, populaţia preşcolară a scăzut, ceea ce a dus la transformarea unităţii în structură a Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Călăraşi. Această situaţie a durat un singur an şcolar, din 1.09.2013, Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi redevenind unitate cu personalitate juridică, decisă a se impune în sistemul de învăţământ din judeţul Călăraşi ca o unitate preşcolară puternică şi echilibrată, cu o viziune modernă orientată spre excelenţă. 

Locatie pe harta

Indicatii de orientare

Recenziile firmei

Scrie o recenzie

 • EUROSCOLA 2018 - activitate 26.06.2018

  ,

  0.0 0.0 0 5 3
  Servicii
  Calitate
  Personal
  Astăzi, 26.07.2018, la Grădinița cu Program Normal nr.11 Călărași, structură a Colegiului Național „Barbu Știrbei” Călărași, câțiva dintre copiii și părinții care au răspuns invitației de a se implica în campania de promovare „Europa pentru noi” din cadrul Concursului național Euroscola pentru licee, editia a XI-a (2018-2019) au participat la activitatea de lansare a proiectului la nivelul unității. Participanții au înțeles că această campanie de informare și conștientizare pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Călărași“, realizat cu finanțare europeană, reprezintă o oportunitate pentru micii preșcolari din grădinița noastră de a lucra pe teme care în contextul european actual ridică mari provocări: gestionarea integrată a deșeurilor și trecerea la economia circulară în care deșeurile sunt o resursă și pot genera profit prin intermediul colectării selective, a reciclării și valorificării lor. Sperăm ca în această campanie să adunăm în jurul nostru cât mai mulți copii, cu părinții, frații și bunicii lor, astfel încât, împreună, să înțelegem modul în care politicile europene influențează viața noastră personală și a comunității din care facem parte. În cadrul activității au fost aplicate părinților prezenți sondaje de opinie în legătură cu problematica deșeurilor solide din județul nostru. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați blogul proiectului Euroscola 2018 și pagina de Facebook: http://euroscola2018.netriders.ro/ https://www.facebook.com/cnbseuroscolaro2018/ Vă mulțumim pentru interes. Coordonatorii proiectului la nivelul GPN nr.11 Călărași, Prof. Duțu Vasilica Prof. Drăgulin Filofteia Rodica
  Evalueaza aceasta recenzie:
 • EUROSCOLA 2018

  ,

  0.0 0.0 0 5 3
  Servicii
  Calitate
  Personal
  Grădinița cu Program Normal nr.11 Călărași, structură a Colegiului Național „Barbu Știrbei” Călărași, anunță implicarea în campania de promovare „Europa pentru noi” din cadrul Concursului național Euroscola pentru licee, editia a XI-a (2018-2019). Campania de informare și conștientizare este concepută de echipa de proiect a Colegiului Național „Barbu Știrbei” Călărași, sub atenta coordonare a doamnei profesor Marilena Dincă, pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Călărași“, realizat cu finanțare europeană și reprezintă o oportunitate pentru micii preșcolari din grădinița noastră de a lucra pe teme care în contextul european actual ridică mari provocări: gestionarea integrată a deșeurilor și trecerea la economia circulară în care deșeurile sunt o resursă și pot genera profit prin intermediul colectării selective, a reciclării și valorificării lor. Sperăm ca în această campanie să adunăm în jurul nostru cât mai mulți copii, cu părinții, frații și bunicii lor, astfel încât, împreună, să înțelegem modul în care politicile europene influențează viața noastră personală și a comunității din care facem parte. Pentru că ne dorim să acționăm cât mai repede, miercuri, 25.07.2018, ora 10,00, vă invităm la sediul grădiniței noastre din str. Prelungirea București, nr.147, pentru a vă sonda opinia în legătură cu problematica deșeurilor solide din județul nostru. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați blogul proiectului Euroscola 2018 și pagina de Facebook: http://euroscola2018.netriders.ro/ https://www.facebook.com/cnbseuroscolaro2018/ Vă mulțumim pentru interes.
  Evalueaza aceasta recenzie:
company map
Prelungirea Bucureşti 147, Călărași, Județul Călărași

Persoane de contact

Dutu Vasilica (+)
GMT 2

Program de lucru

Luni
08:00 - 13:00
Marti
08:00 - 13:00
Miercuri
08:00 - 13:00
Joi
08:00 - 13:00
Vineri
08:00 - 13:00
Sambata
Inchis
Duminica
Inchis

DESPRE SITE4ALL

Site4All.ro este o platforma complexa, dar in acelasi timp usor de folosit, care ofera firmelor unelte valoroase de promovare, in timp ce utilizatorii beneficiaza de un portal accesibil care sa le ofere raspunsuri la nevoi. 
Aici vei gasi: Firme/ Afaceri/ Companii, Oferte, Evenimente, Articole, Discutii (Q&A).

Pentru a va oferi cea mai buna experienta online acest site utilizeaza cookie-uri.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre.

Despre Cookie Sunt de acord