Acte necesare in dosarul SSM

Acte necesare in dosarul SSM

In momentul in care iti deschizi o firma auzi de la contabil, de la prieteni sau din online de dosarul SSM.

In componenta acestui dosar, conform prevederilor legale, trebuie sa ai:

1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si actul constitutiv al societatii

Certificatul de inmatriculare continand codul unic de inregistrare este documentul care atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si in evidenta organului fiscal.

Actul Constitutiv reprezinta acordul de vointa exprimat de catre una sau mai multe persoane si poate fi format din contractul de societate si statut, in conformitate cu art. 5, alin. 3 din L 31/1990

2. Certificat constatator - autorizarea de functionare in domeniul SSM pentru activitatile desfasurate

Autorizarea functionarii din punct de vedere al SSM reprezinta asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din firma.

Conform prevederilor art. 13, lit. c) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, angajatorul trebuie sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

3. Evaluarea riscurilor de accidentare si planul de prevenire si protectie

Evaluarea riscurilor profesionale este o obligatie a angajatorilor prevazuta de directivele europene transpuse in legislatia nationala, in cadrul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana:

 • Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (art. 7 alin. (4) lit. a) - b)) si Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotararea de Guvern nr.1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotarari de Guvern prin care au fost transpuse prevederile directivelor europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

In urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara si de orice alta natura, necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor.
Conform actelor normative ce reglementeaza acest domeniu, dupa analizarea masurilor se vor stabili resursele umane si materiale ce sunt necesare realizarii lor.

Vrei mai multe detalii despre evaluarea riscurilor citeste aici, iar despre planul de prevenire poti citi aici.

4. Tematica de instruire, instructiuni privind periodicitatea instruirii, evidenta zonelor cu risc ridicat si specific

Instruirea reprezinta ansamblu de activitati organizate, parte a pregatirii profesionale a lucratorilor, care are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate a muncii si medicina muncii. Reprezinta principala masura organizatorica de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor.

Tematica de instruire se intocmeste de lucratorul desemnat cu activitatea de prevenire si protectie si/sau de serviciul extern de prevenire si protectie pentru urmatoarele faze de instruire:

 1. instruirea introductiv generala
 2. instruirea la locul de munca
 3. instruirea periodica
 4. instruirea suplimentara

Durata instruirii periodice, intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca.

Zonele cu risc ridicat si specific sunt acele din cadrul societatii in care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, invaliditate sau deces. Evidenta acestor zone trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul societatii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone

5. Instructiuni proprii pentru completarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca

Scopul elaborarii instructiunilor proprii este completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale societatii, precum si ale locurilor de munca.

Aceste instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national sau la modificarea proceselor de munca.

6. Lista de dotare a salariatilor cu echipament individual de protectie (EIP)

Prin echipamentul individual de protectie (EIP) se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.

Angajatorii sunt obligati sa acorde gratuit lucratorilor echipament individual de protectie, atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva.

Lista interna de echipament individual de protectie, proprie fiecarei firme, se intocmeste doar in urma evaluarii riscurilor conform prevederilor din anexa 1 si a alegerii de sortimente conform anexei 2 si 3 la Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca, aprobate prin HG nr. 1048/ 09.08.2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca

Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

Rezultatul instruirii lucratorilor se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.

Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

8. Fise de post cu atributii in domeniul SSM si fise de aptitudini eliberate de medicina muncii

Potrivit art. 13 din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia de a stabili, pentru fiecare salariat, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate.

Controlul medical se efectueaza inainte de angajarea lucratorilor in orice loc de munca sau inainte de repartizarea lor la sarcini specifice.

Scopul acestei evaluari a sanatatii este de a determina daca o persoana este apta din punct de vedere fizic si psihologic pentru a efectua munca pentru care se angajeaza si la locul de munca unde va urma sa isi desfasoare activitatea si sa se asigure ca plasarea sa in acest loc de munca nu va reprezenta un pericol pentru sanatatea viitorului angajat sau pentru sanatatea altor lucratori.

Fisa de aptitudini exprima concluziile examenului medical efectuat

9. Baza decizionala a structurii organizatorice a activitatii de prevenire si protectie:decizie lucrator desemnat si dovada curs SSM si/sau decizie serviciu intern SSM si dovada curs SSM si/sau contract cu serviciul extern de prevenire si protectie si certificate de abilitare

In functie de numarul de angajati activitatile din domeniul SSM pot fi indeplinite de catre:

 • angajator: dovada curs SSM minim 40 ore
 • lucrator desemnat: decizie de numire si dovada curs SSM 80 ore
 • serviciu intern SSM: decizie de numire si dovada curs SSM 80 ore pentru lucratori si curs nivel superior (evaluator) pentru conducatorul serviciului
 • serviciu extern SSM: contract de prestari servicii de prevenire si protectie in domeniul SSM si certificat de abilitare emis de catre Inspectoratul Teritorial de Munca

10. Decizia Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca (CSSM), dovada transmiterii ultimului proces verbal de sedinta depus la ITM

CSSM se constituie in societatile care au cel putin 50 lucratori inclusiv. Scopul acestui comitet este de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Membrii comitetului se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui (angajatorul sau reprezentantul sau legal), iar componenta va fi adusa la cunostinta tuturor angajatilor.

Comitetul se intruneste cel putin o data pe trimestru. La fiecare intrunire secretarul (inspectorul cu atributii SSM) incheie un proces verbal ce va fi semnat de toti membrii comitetului. O copie a acestui proces verbal se transmite in termen de 10 zile Inspectoratului Teritorial de Munca.

11. Avizul ISCIR pentru echipamente tehnice ce intra sub incidenta ISCIR (instalatii de ridicat si sub presiune)

Legea nr. 64/2008 republicata in 2011 stabileste cadrul legal pentru functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, a instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

Societatile care detin/utilizeaza aceste instalatii/echipamente sunt obligate conform prescriptiilor tehnice:

 • sa solicite si sa obtina avizul obligatoriu de instalare,
 • sa solicite si sa obtina autorizatia de functionare initiala sau reautorizarea,
 • sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizat in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale producatorilor,
 • sa asigure existenta la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari:
 • sa foloseasca pentru utilizarea instalatiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat.

12. Autorizare personal conform prevederilor legale

O alta obligatie a angajatorului este de a lua masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica - conform art. 13, lit. i) din Legea nr. 319/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

Ma refer aici, la acele meserii si profesii care necesita absolvirea unui program de formare profesionala urmata de o examinare de catre autoritatea din domeniu. De exemplu:

 1. la ISCIR este necesara autorizarea exercitarii meseriilor de macaragiu , stivuitorist, liftier, mecanic-trolist, fochist cazane de abur si apa fierbinte, operator umplere recipiente GPL, imbuteliator fluide sub presiune, operator RSVTI, laborant operator centrale termice, automatist pentru supravegherea si intretinerea cazanelor etc;
 2. la ANRE este necesara autorizarea exercitarii meseriei de electrician

13. Dovada masurilor luate pentru protectia impotriva electrocutarii (verificare impamantare)

Instalatiile electrice trebuie verificate periodic conform legislatiei. Cauzele deteriorarii acestor instalatii pot fi: incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune, imbatrinirea izolatiilor.

Un buletin PRAM certifica verificarea prizelor de impamantare si paratrasnetelor si are ca scop:

 • prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
 • prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice;
 • verificarea continuitatii nulului de protectie.

14. Alte documente

a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, conform modelului prevazut in anexa nr. 15 a HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut in anexa nr. 16 a HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 17 a HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul nepunerii la dispozitia inspectorilor de munca a documentelor solicitate, se aplica sanctiunea prevazuta de art. 23 alin (1) lit. c) din Legea 108/1999: amenda contraventionala de la 5000 la 10.000 lei.

Asadar, daca ai o afacere, ai cel putin 1 angajat si nu ai implementat un sistem de management al Securitatii si Sanatatii in Munca, suna acum.

6
Evaluare riscuri SSM
Am nevoie sau nu...

Postari Asemanatoare

 

Comentarii

Doar utilizatorii inregistrati pot adauga comentarii la articolele din site! Inregistreaza-te sau daca ai deja un cont Autentifica-te
In acest moment articolul nu are nici un comentariu. Fii primul care scrie unul!

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.site4all.ro/

Cron Job Starts